skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Os ydych chi’n cefnogi rhywun i fyw yn annibynnol gartref, mae gennych chi’r hawl i asesiad anghenion gofalwr. 

Mae gennych chi’r hawl hon hyd yn oed:

  • Os ydych chi’n cyfuno swydd â’ch rôl ofalu
  • Os nad yw’r person rydych yn gofalu amdanynt eisiau help gan y gwasanaethau cymdeithasol
  • Os nad ydych chi’n byw gyda’r person rydych yn gofalu amdanynt – neu rydych chi’n byw i ffwrdd
  • Os oes rhywun arall yn helpu i ofalu am y person arall
  • Os nad ydych chi’n gofalu nawr ond yn bwriadu dechrau gofalu yn y dyfodol.

Sut i drefnu asesiad anghenion gofalwr

Dylai’ch cyngor lleol gynnig asesiad anghenion gofalwr i chi cyn gynted ag y bydd yn sylweddoli bod angen cymorth arnoch chi. I’r mwyafrif o ofalwyr, dyma pryd mae anghenion y person sy’n derbyn gofal yn cael eu hasesu neu eu hadolygu.

Mae gennych chi hawl i asesiad anghenion gofalwr hyd yn oed pan na fydd y person rydych yn gofalu amdanynt yn derbyn gwasanaethau gofal cymdeithasol. Gallai hyn fod am nad oedden nhw eisiau asesiad o’u hanghenion neu am fod eu hanghenion ‘cymwys’ yn cael eu diwallu gennych chi a/neu gan wasanaethau ataliol eraill.

Os na allwch chi barhau i ofalu

Os ydych chi wedi cael asesiad anghenion gofalwr ond bellach yn anabl neu’n anfodlon parhau yn eich rôl ofalu, dwedwch wrth y gwasanaethau cymdeithasol. Byddan nhw’n trefnu i anghenion y person arall gael eu hail-asesu, y tro hwn heb gymryd i ystyriaeth y gofal roeddech chi’n ei ddarparu.