skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Mae gofal ychwanegol yn fath arbenigol o lety gwarchod sy’n ddelfrydol os nad ydych chi’n barod i roi’r gorau i’ch annibyniaeth a’ch preifatrwydd ond efallai heb fod yn ddiogel yn byw yn gyfan gwbl ar eich pen eich hun, er enghraiff, os oes gennych chi broblemau symudedd neu ddementia ysgafn.

Mae’r llety yn fodern ac wedi ei adeiladu’n bwrpasol gyda chyfleusterau ystafell wely a chegin hygyrch, drysau lletach a system larwm ar gyfer argyfyngau.

Sut mae gofal ychwanegol yn gweithio?

Mae rheolwr yn edrych ar ôl rhediad y cynllun o ddydd i ddydd, tra bod tîm o weithwyr gofal yn edrych ar ôl anghenion gofal personol pobl.

Mae lefel y gofal sy’n cael ei darparu i bob preswylydd yn dibynnu ar asesiad o’u hanghenion gan y gwasanaethau cymdeithasol. Nid yw gwasanaethau gofal personol (cartref) yn cael eu cynnwys yn y rhent.

Byddai llety gofal ychwanegol yn addas i mi?

Mae’n werth ystyried llety gofal ychwanegol os ydych:

  • yn ffafrio llety hunan-gynhwysol gyda’ch drws ffrynt eich hunan
  • mwynhau’r tawelwch meddwl o gael staff gofal o amgylch 24 awr y dydd
  • ddim eisiau coginio bob dydd (mae’r mwyafrif o gartrefi gofal ychwanegol yn darparu un pryd bwyd y dydd)
  • eisiau mantais cyfleusterau cymunol, e.e. triniwr gwallt, siop, llyfrgell, gardd
  • yn mwynhau cymdeithasu ag eraill, e.e. digwyddiadau, teithiau
  • yn ffafrio cael eich dodrefn a’ch eiddo eich hun o’ch amgylch

Mae llawer o bobl sy’n byw mewn llety gofal ychwanegol yn derbyn lefel uchel o gymorth oddi wrth weithwyr gofal.

Talu am ofal ychwanegol

Yn dibynnu ar eich incwm a’ch cynilion, efallai y bydd gennych chi hawl i Fudd-dâl Tai i helpu i dalu’r rhent.

Ond cofiwch nad yw’r rhent sy’n cael ei godi arnoch chi’n talu am gost unrhyw wasanaethau gofal personol rydych yn eu derbyn – caiff y rhain eu hasesu a chodir tâl amdanyn nhw ar wahân.

Dod o hyd i gynllun gofal ychwanegol yn eich ardal chi

Gall eich cyngor eich cynghori am ddarparwyr gofal ychwanegol yn ardal eich awdurdod lleol chi; ond os gwyddoch ba eiddo/darparwr gofal ychwanegol mae gennych chi ddiddordeb ynddo, fel arfer gallwch chi wneud cais yn uniongyrchol i’r gymdeithas tai.

Diweddariad diwethaf: 27/04/2023