skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Os ydych chi wedi cael eich aflonyddu neu wedi dioddef ymosodiad oherwydd eich anabledd, hil, crefydd, rhywedd neu gyfeiriadedd rhywiol, rydych wedi bod yn fictim trosedd casineb.

Nid yw trosedd casineb yn cynnwys ymosodiad corfforol bob tro – efallai bod rhywun wedi gweiddi sarhad atoch chi oherwydd y ffordd rydych chi’n gwisgo neu wedi sgriblan graffiti ar eich eiddo am eich bod chi’n Asiaidd, neu’n drawsryweddol.

Mae rhai digwyddiadau trosedd casineb yn cynnwys camadnabod – efallai bod eich camdriniwr yn credu eich bod yn hoyw pan nad ydych chi, neu’n credu eich bod yn Fwslim a chithau’n Gristion.

Mae’n dal yn drosedd casineb, hyd yn oed pan fydd casineb y person arall wedi ei gamgyfeirio.

Weithiau nid rhywbeth wyneb i wyneb fydd trosedd casineb ond mae’n digwydd ar gyfryngau cymdeithasol.

Trosedd casineb anabledd

Mae pobl anabl – neu’n sawl y canfyddir bod ganddyn nhw anabledd – yn fictimau hawdd i’r sawl sy’n cyflawni trosedd casineb. Gallant ddioddef camdriniaeth eiriol, ymosodiad corfforol neu eu bygwth.

Troseddau cyfeillio yw pan fydd rhywun yn dod yn gyfaill i unigolyn hawdd ei niiweidio neu anabl yn fwriadol er mwyn cam-elwa arnyn nhw neu eu cam-drin.

Adrodd trosedd casineb

P’un a ydych chi’n fictim trosedd casineb, yn dysty neu’n ffrind neu berthynas, dylech chi bob amser adrodd – neu annog y fictim i adrodd – am unrhyw ddigwyddiad trosedd casineb.

Cysylltwch â Stop Hate UK, galwch yr heddlu ar 101 neu ei adrodd i’r heddlu ar-lein (Saesneg yn unig).

Mewn argyfwng ffonwich 999 bob tro.

Mae Gymorth i Ddioddefwyr yn darparu gwasanaethau a chymorth ar draws Cymru.

Diweddariad diwethaf: 04/05/2023