skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Mae rhieni a gofalwyr yn tybio’n aml sut maen nhw’n gallu cefnogi plentyn neu berson ifanc gyda’u gwaith cartref. Wrth gwrs, mae disgwyliadau o waith cartref yn amrywio yn ôl oedran a chyfnod addysg y plentyn ac mae’n bwysig cael y cydbwysedd yn gywir.

Ni ddylai plant dreulio eu holl amser rhydd yn gwneud eu gwaith cartref am fod angen amser arnyn nhw i ymlacio a chwarae. One mae ymchwil yn profi bod plant yn perfformio’n well yn yr ysgol os oes ganddyn nhw gefnogaeth eu teulu, felly mae’n syniad da sefydlu arferion da yn gynnar.

Awgrymiadau am helpu’ch plentyn

Mae dulliau hawdd o gefnogi’ch plentyn gyda’u gwaith cartref, gan gynnwys:

  • Ceisio sefydlu trefn arferol gyda gwaith cartref.
  • Gwnewch yn siŵr bod gan eich plentyn le sy’n addas iddyn nhw – i rai, mae hynny’n gallu bod yn le tawel wrth ddesg yn eu hystafell wely, i blant eraill, gallai bwrdd yn y gegin gyda sŵn ar bob ochr o’u hamgylch fod yn well.
  • Dewiswch amser gwaith cartref sy’n gweithio ar gyfer eich plentyn – efallai y bydd rhai plant yn dymuno cael eu gwaith cartref allan o’r ffordd yn syth ar ôl cyrraedd adref. Bydd angen amser i ymlacio’n gyntaf ar blant eraill o bosib cyn iddyn nhw wneud eu gwaith cartref.
  • Ceisiwch wneud yn siŵr bod gan eich plentyn yr offer i wneud eu gwaith cartref, e.e. pensiliau, glud, geiriadur, mynediad i’r rhyngrwyd.
  • Mynnwch ganmol ac annog eich plentyn pan fyddan nhw’n gwneud eu gwaith cartref gan y bydd hyn yn awtomatig yn cyfleu i’ch plentyn bod gwaith ysgol yn bwysig.
  • Anogwch nhw i gwblhau eu gwaith cartref hyd orau eu gallu nhw ond peidiwch â rhoi gormod o bwysau arnyn nhw gan fod hynny’n gallu cael yr effaith groes.
  • Os nad Saesneg yw iaith gyntaf eich plentyn, siaradwch am bwnc eu gwaith cartref yn eich iaith gartref er mwyn iddyn nhw ddyfnhau eu dealltwriaeth o’r pwnc.
  • Os nad yw’ch plentyn yn deall y gwaith cartref, peidiwch â chael eich temtio i’w gwblhau drostyn nhw. Mae’n well siarad â’u hathro/athrawes ac esbonio eu bod wedi rhoi cynnig arno ond wedi ei gael yn anodd a gofynnwch i dasg fwy addas gael ei gosod yn y dyfodol.
  • Os gwelwch fod eich plentyn wedi ei orlwytho gyda gwaith cartref, siaradwch â’u hathro/athrawes. Weithiau bydd athrawon yn tanamcangyfrif faint o amser mae gwaith cartref yn gallu ei gymryd - ond cadwch mewn cof pryd cafodd ei gwblhau - mae ei wneud ychydig cyn amser gwely pan fydd eich plentyn yn gysglyd yn gallu cymryd oriau’n fwy nag ar fore Sadwrn!
  • Anelwch bob amser i wneud gwaith cartref yn hwyl a gwobrwywch eich plentyn gydag amser rhydd pan fyddan nhw wedi gwneud eu gorau.
Diweddariad diwethaf: 22/02/2023