skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Mae plant yn gwneud yn well yn yr ysgol pan fydd eu rhieni yn ymwneud â’u haddysg ac yn cefnogi’r ysgol. 

Nid yw hyn yn golygu bod rhaid i chi wirfoddoli yn llyfrgell yr ysgol tair gwaith yr wythnos, neu hyd yn oed ymuno â’r gymdeithas rhieni-athrawon (er y byddwch yn fwy na thebyg yn cael eich croesawu gyda breichiau agored os gwnewch chi’r naill neu’r llall); ond mae yn golygu bod credu yn addysg eich plentyn yn bwysig ac mae cydnabod bod cymryd rhan yn eu dysgu yn rhan naturiol o fywyd teuluol.

Os ydych chi’n rhiant sy’n gweithio, y penderfyniad cyntaf byddwch yn ei wynebu yw dewis y math cywir o ofal plant ar gyfer eich plentyn. P’un a ydych chi’n dewis lleoliad gofal plant yn y cartref neu leoliad grŵp, e.e. meithrinfa ddydd, bydd darparwr da yn annog eich plentyn i ryngweithio a dysgu drwy chwarae o oedran cynnar.

Gallwch chi hybu’r dysgu cynnar hwn gartref. Mae hyn yn oed plant ifanc iawn yn mwynhau edrych ar lyfrau a bydd yr amser a dreuliwch yn darllen i’ch plentyn nid yn unig yn ei helpu i ddod yn gyfarwydd ag iaith, geiriau a seiniau, ond hefyd yn meithrin ei gariad ei hun am ddarllen.

Mae dechrau’r ysgol yn gam mawr i’ch plentyn; fodd bynnag, bydd yn ymgartrefu’n gyflymach ac yn barod i ddysgu’n gynt os treuliwch dipyn o amser yn ei baratoi am yr ysgol.

Gan ei fod bellach mewn addysg ffurfiol, mae’ch cyfranogiad chi yn ei addysg yn debygol o gynyddu. Erbyn hyn mae’r mwyafrif o sefydliadau addysgol yn ystyried rhieni yn bartneriaid yn addysg plentyn, yn arbennig yn y blynyddoedd cynnar pan fydd angen llai o wybodaeth arbenigol ar gyfer y cwricwlwm craidd. Dangoswch ddiddordeb yn niwrnod eich plentyn; siaradwch ag ef am beth mae wedi bod yn ei wneud a chymerwch amser i edrych ar unrhyw luniau neu ysgrifennu mae’n dod â nhw adref.

Mae amserlen ysgolion wedi dod yn brysur iawn ac, o ganlyniad, fel arfer disgwylir i blant wneud rhywfaint o ddysgu gartref. Cefnogaeth nhw drwy neilltuo tipyn o amser tawel yn y noswaith ac ar benwythnosau iddynt wneud eu gwaith cartref.

Diweddariad diwethaf: 21/05/2018