skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Mae cartrefi ymddeol pwrpasol yn ddelfrydol ar gyfer perchen-feddianwyr neu rentwyr hŷn gweithgar sy’n dymuno aros yn annibynnol ar yr un pryd â mwynhau manteision byw cymunol.

Mae cartrefi ymddeol wedi eu dylunio i wneud bywyd yn haws i chi wrth i chi heneiddio ac yn aml bydd ganddynt ddrysau lletach, ystafelloedd ymolchi mwy o faint a threfniadau cegin/ ystafell fyw cynllun agored. Mae symud i mewn i un yn gallu bod yn gam cyntaf tuag at fyw bywyd mwy gweithgar, cymdeithasgar ac annibynnol.

Yn nodweddiadol bydd y cyfleusterau’n cynnwys rheolwr preswyl, gwasanaeth larwm argyfwng, lifft, lolfa a rennir, golchfa, gerddi wedi eu tirlunio, ac yn yn blaen. Mae llawer yn derbyn anifeiliaid anwes ond mae’n werth gwirio bob tro.

Nid yw’r preswylwyr yn cael eu gorfodi i gymdeithasu â’i gilydd, ond yn aml bydd calendr cymdeithasol prysur y gallwch chi gymryd rhan ynddo os dymunwch.

Mae eiddo ymddeol fel arfer yn lesddaliadol a bydd tâl gwasanaeth yn daladwy ar ben biliau cyfleustodau, y dreth gyngor a rhent tir. Gwiriwch faint yn union yw hyn a beth yn union mae’n ei gwmpasu cyn ymrwymo i brynu neu rentu. 

Nid yw gwasanaethau gofal cymdeithasol yn cael eu darparu fel rhan o’r tâl gwasanaeth; ond nid yw’n anghyffredin i rywun sy’n byw mewn eiddo ymddeol dderbyn gofal cartref (personol) o fewn eu cartref ymddeol, yn dibynnu ar asesiad o’u hanghenion gan wasanaethau cymdeithasol.

Os ydych chi’n meddwl am brynu llety ymddeol, mynnwch brynu oddi wrth adeiladwr sydd wedi cofrestru gyda chorff achrededig, e.e. National House-Building Council (Saesneg yn unig).

Yn dibynnu ar eich amgylchiadau, efallai y byddai’n wella gennych chi rentu eiddo ymddeol sy’n dod ar gael i’w rhentu’n aml ar y farchnad rentu breifat. 

Mae Age UK yn cyhoeddi ffeithlen ddefnyddiol o’r enw Buying retirement housing (Saesneg yn unig).

Diweddariad diwethaf: 28/04/2023