skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Mae’n gallu bod yn anodd cadw i fyny â’r newidiadau cyson i’r system fudd-daliadau; fodd bynnag, fel arfer nid yw budd-daliadau’n cael eu talu i bobl ifanc o dan 18 oed.

Mae rhai eithriadau, sef:

  • plant a phobl ifanc anabl
  • plant a phobl ifanc sy’n sâl
  • y sawl sy’n gadael gofal
  • gofalwyr ifanc
  • pobl ifanc sydd â phlentyn dibynnol.

Budd-dal plant

Fel arfer bydd pobl ifanc yn gymwys i dderbyn Budd-dal Plant (Saesneg yn unig) os ydynt yn gyfrifol am blentyn o dan 16 oed, h.y. maent yn byw gyda nhw neu’n cyfrannu o leiaf yr un swm  â’r Budd-dal Plant tuag at edrych ar eu hôl. Nid oes angen iddynt fod yn un o rieni naturiol y plentyn; ond ni all dau berson dderbyn Budd-dal Plant am yr un plentyn.

Credyd Cynhwysol

Mae Credyd Cynhwysol yn disodli chwe budd-dal presennol. Fel arfer mae’n rhaid i chi fod dros 18 oed a heb fod mewn addysg amser llawn i wneud cais am Gredyd Cynhwysol; fodd bynnag, mae rhai eithriadau. Gall pobl ifanc 16 a 17 oed wneud cais os byddant yn disgwyl neu’n gyfrifol am blentyn neu yn byw i ffwrdd o’u rhieni a heb fod mewn gofal. Hefyd gall pobl ifanc anabl a gofalwyr ifanc wneud cais. Llinell gymorth: 0800 328 5644.

Budd-dal tai

Budd-dal Tai yw un o’r budd-daliadau sy’n cael ei gyfuno o dan Gredyd Cynhwysol (Saesneg yn uig).

Ers Ebrill 2017, nid oes unrhyw hawl awtomatig i elfen costau tai Credyd Cynhwysol ar gyfer pobl ifanc 18 i 21 oed sy’n byw mewn ardaloedd lle mae’r gwasanaeth digidol llawn wedi cael ei gyflwyno. Yng Nghymru, bydd y cyflwyniad hwn yn cael ei gwblhau erbyn diwedd Gorffennaf 2018.

Fe fydd rhai pobl ifanc 18 i 21 (Saesneg yn unig) oed sy’n hawlio Credyd Cynhwysol yn parhau i allu cael cymorth gyda’u costau tai. Ni fydd unrhyw effaith ar y sawl sy’n hawlio Budd-dal Tai nes iddynt roi’r gorau i’w hawlio ac yn nes ymlaen yn gwneud cais am gymorth tai drwy gyfrwng Credyd Cynhwysol.

Mae eithriadau’n cynnwys pobl ifanc sy’n gyfrifol am blentyn a’r rhai nad oedd ganddynt unrhyw ddewis ond ymadael â chartref eu rhieni am resymau diogelwch neu lesiant meddyliol.

Budd-daliadau Anabledd

Gall plant a phobl ifanc anabl, y sawl sydd â chyflwr iechyd hirdymor neu blant sy’n derfynol sâl fod yn gymwys am fudd-daliadau heb unrhyw brawf modd i helpu gyda chostau bob dydd.

Mae’r Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) (Saesneg yn unig) yn daladwy i blant sydd rhwng tri mis ac 16 blwydd oed sydd angen cymorth ychwanegol gyda thasgau byw bob dydd neu symud o gwmpas.

Mae’r Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) (Saesneg yn unig) ar gyfer pobl anabl dros 16 oed.

Lwfans Gofalwyr

Mae’n bosibl y bydd gofalwyr ifanc 16 a 17 oed nad ydynt mewn addysg amser llawn ac nad ydynt yn ennill mwy na swm penodedig bob wythnos yn gymwys i hawlio’r Lwfans Gofalwyr (Saesneg yn unig).

Os bydd person ifanc yn gofalu am aelod o’r teulu, gwiriwch yn gyntaf bob tro am y gallai eu cais nhw am y Lwfans Gofalwyr effeithio ar fudd-daliadau’r person sy’n derbyn y gofal ei hun. Llinell gymorth: 0345 608 4321

Dim cyfeiriad sefydlog

Ni all budd-daliadau gael eu gwrthod am nad oes gan berson ifanc gyfeiriad parhaol neu dros dro. Fel arfer mae talu’n digwydd drwy fanc, cymdeithas adeiladu, undeb credyd neu gyfrif swyddfa’r post y dyddiau hyn.

Oedi wrth dderbyn budd-daliadau

Os bydd person ifanc yn dioddef caledi ariannol o ganlyniad i oedi gyda budd-daliadau, gallent fod yn gymwys i dderbyn cymorth ariannol argyfwng.

Mwy o wybodaeth

Mae Turn2Us yn cynnig gwybodaeth am fudd-daliadau i bobl ifanc o dan amgylchiadau gwahanol, gan gynnwys cyfrifiannell budd-daliadau (Saesneg yn unig).

Mae gan Entitledto (Saesneg yn unig) gyfrifiannell am ddim hefyd er mwyn i chi wirio nad yw rhywun yn colli cyfle am fudd-daliadau.

Mae gan Gyngor ar Bopeth help ar-lein i gynorthwyo gyda cheisiadau am fudd-daliadau:

Diweddariad diwethaf: 24/05/2018