skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Mae’n naturiol i rieni ddymuno amddiffyn eu plant, felly mae’n anodd gweld anghysur a dioddefaint plentyn pan fydd yn sâl.

Er bod llawer o afiechydon difrifol plentyndod wedi cael eu dileu erbyn hyn o ganlyniad i imiwneiddio, mae’n berffaith normal i blant a phobl ifanc fynd yn sâl, weithiau sawl gwaith mewn blwyddyn.

Yn ffodus, mae’r mwyafrif o afiechydon yn fyrhoedlog ac nid ydynt yn ddifrifol, e.e. peswch, annwyd a heintiau’r bola, ac ar ôl ychydig o ddyddiau bydd y mwyafrif o blant yn ôl ar eu traed.

Er nad yw afiechydon fel y frech goch, clwy’r pennau a’r pas wedi cael eu dileu, mae brechu yn ystod plentyndod fel rhan o’r drefn yn golygu bod systemau imiwnedd plant erbyn hyn yn gallu eu hymladd yn well. Ceisiwch beidio â phoeni gormod os bydd eich plentyn yn dal un o’r afiechydon plentyndod annymunol hyn - mae plant yn gydnerth a bydd y mwyafrif yn ymadfer yn llawn heb ddatblygu unrhyw gymhlethdodau.

Caiff rhai plant eu geni gyda chyflwr hirdymor neu gronig, a fydd efallai’n effeithio ar eu bywyd bob dydd neu fel arall. Mae cyflyrau fel asthma a diabetes yn gymharol gyffredin ac fel arfer maent yn gallu cael eu trin gyda meddyginiaeth neu bigiadau rheolaidd. Mae llawer o blant sydd ag afiechydon cronig yn arwain bywydau cwbl normal gyda chymharol ychydig o apwyntiadau meddygol.

Yn anffodus, bydd rhai plant a phobl ifanc yn cael eu geni - neu’n derbyn diagnosis yn hwyrach mewn plentyndod - gydag anhwylderau mwy difrifol, a rhai sydd hyd yn oed yn bygwth bywyd, a fydd efallai’n golygu gofal cyson a dwys. Os bydd salwch y plentyn yn golygu eu bod yn colli’r ysgol yn rheolaidd, mae’n bosibl y bydd yr awdurdod addysg lleol yn gwneud trefniadau iddo ddysgu mewn lleoliad arall, e.e. gartref neu yn yr ysbyty.

Mae’n gallu peri straen a blinder sylweddol gofalu am blentyn â salwch neu anabledd hirdymor, neu blentyn ag anghenion meddygol ychwanegol; fodd bynnag, mae’n bwysig sylweddoli eich bod yn rhiant ofalwr. Mae hyn yn golygu y gall fod modd i chi gael cefnogaeth oddi wrth eich cyngor lleol, e.e. gofal seibiant.

Diweddariad diwethaf: 18/05/2018