skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Mae symud cartref yn rhwyg mawr, ac yn un drud iawn hefyd yn aml.

Yn dibynnu ble rydych chi’n byw a’ch anghenion hirdymor, efallai y byddai’n well gennych wneud rhai addasiadau i’w wneud yn haws i chi barhau i fyw yno.

Y dyddiau hyn, mae hen ddigon o dechnoleg i’ch helpu i fyw yn ddiogel ac yn annibynnol gartref, e.e. systemau larwm cymunedol a chanfodyddion symudiad.

Efallai yr hoffech chi brynu offer arbenigol hefyd a chymhorthion byw bob dydd i’ch helpu gyda thasgau beunyddiol.

Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd ymdopi â thasgau bob dydd fel ymolchi, gwisgo a pharatoi prydau bwyd syml, cysylltwch â’ch gwasanaethau cymdeithasol lleol a gofyn am asesiad o’ch anghenion. Mae gwasanaethau gofal personol (cartref) yn gallu cael eu darparu yn eich cartref eich hun.

Yn dibynnu ar eich amgylchiadau, mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i dderbyn cymorth tai hefyd.

Os ydych chi’n byw mewn llety am rent

P’un a ydych chi’n rhentu’n breifat neu drwy gyngor neu gymdeithas tai, mae dyletswydd gyfreithiol gan eich landlord i wneud addasiadau rhesymol i eiddo os oes gan denant anabledd felly siaradwch â nhw i weld beth allant ei wneud.

Diweddariad diwethaf: 27/04/2023