skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Mae cymorth mewn perthynas â thai yn helpu pobl sy’n agored i niwed i fyw yn annibynnol yn eu cartref presennol neu symud ymlaen i fyw yn annibynnol.

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu cymorth mewn perthynas â thai a chyngor i bobl hawdd eu niweidio sydd heb unman arall i droi.

Gall cymorth gael ei ddarparu i unrhyw un dros 16 oed p’un a ydynt yn byw yn eu cartref eu hun, mewn tai gwarchod, hostel neu fath arall o dai arbenigol.

Mae cymorth ar gael i amrediad eang o bobl gan gynnwys:

 • pobl ag anableddau dysgu
 • pobl â phroblemau iechyd meddwl
 • teuluoedd a benywod hawdd eu niweidio sy’n ceisio lloches rhag camdriniaeth ddomestig
 • pobl â phroblemau cyffuriau a/neu alcohol
 • pobl ag anableddau corfforol neu salwch hirdymor
 • pobl hŷn, gan gynnwys y sawl sy’n fregus
 • pobl ddigartref, gan gynnwys pobl ifanc sengl sy’n ddigartref neu’n ymadael â gofal
 • cyn droseddwyr a’r sawl sydd mewn perygl o aildroseddu.

Mae’r gefnogaeth yn amrywio yn ôl amgylchiadau personol ond fe allai gynnwys:

 • rheoli cyllideb/hawlio budd-daliadau
 • sgiliau bywyd sylfaenol, e.e. coginio, glanhau
 • sefydlu a chynnal cartref
 • llenwi ffurflenni
 • cymorth a chyngor emosiynol
 • diogelwch personol
 • dod o hyd i addysg, hyfforddiant neu waith
 • cydgysylltu â chyrff eraill e.e. gwasanaethau cymdeithasol.

Nid oes rhaid i chi fod yn derbyn gwasanaethau gofal cartref (personol) i allu derbyn cymorth mewn perthynas â thai.

Cysylltwch â’ch cyngor lleol i ddysgu mwy am gymorth mewn perthynas â thai.

Diweddariad diwethaf: 03/07/2018