skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Os ydych chi’n mynd i mewn i ofal preswyl ar sail tymor byr, dros dro neu brawf, mae rheolau’r cyngor lleol ynghylch codi tâl yn wahanol.

Efallai y bydd eich arhosiad wedi ei drefnu am eich bod yn ymadfer ar ôl salwch neu ar ôl arhosiad yn yr ysbyty, neu i roi seibiant i’ch gofalwyr.

Weithiau, mae aros mewn gofal preswyl dros dro yn rhan o gynllun gofal ‘canolradd’ rhywun neu’n rhan o wasanaethau ailalluogi (mae gwasanaethau ail-alluogi tymor byr yn cael eu darparu’n rhad ac am ddim).

Talu am ofal preswyl dros dro

Dylech chi gael eich hysbysu am eich statws – ar sail tymor byr, dros dro neu parhaol – ar unwaith achos mae’n effeithio ar sut y bydd y cyngor yn asesu’ch cyfraniad ariannol.

Os yw eich arhosiad yn rhai tymor byr ac wedi'i gynllunio (fel y gall eich aelod o'ch teulu neu'ch gofalwr gael seibiant byr), codir tâl arnoch fel pe baech yn derbyn gwasanaethau gofal yn eich cartref eich hun.

Gall y cyngor gytuno i chi aros mewn gofal preswyl dros dro am hyd at 52 wythnos (mwy na hynny o dan amgylchiadau eithriadol).

Efallai na fyddan nhw'n gofyn i chi wneud cyfraniad i ddechrau ond ar ôl wyth wythnos mae'n rhaid iddyn nhw gymhwyso'r prawf modd, er gyda rheolau gwahanol ynglŷn â chyfalaf ac incwm, ee ni allant gymryd gwerth eich cartref i ystyriaeth os ydych yn bwriadu dychwelyd yno neu ei werthu i ddod o hyd i rywle addas i chi fyw yn y dyfodol.

Sut mae’n effeithio ar eich budd-daliadau

Mae rheolau budd-daliadau yn gymhleth ac yn amrywio yn dibynnu ar y budd-dâl ac ar eich amgylchiadau unigol chi.

Os ydych chi’n derbyn budd-daliadau anabledd neu rai â phrawf modd, mae’n bwysig dweud wrth yr Asiantaeth Nawdd Cymdeithasol fel na fyddwch chi’n cael eich talu gormod.

Mae Age Cymru wedi cyhoeddi ffeithlen ddefnyddiol Paying for temporary care in a care home in Wales(Mehefin 2022) (Saesneg yn unig).

Diweddariad diwethaf: 27/04/2023