skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Mae gwasanaethau dydd – sydd weithiau’n cael eu galw’n ‘weithgareddau dydd’ – yn cynnig cyfle i bobl ag anghenion gofal a chymorth gymdeithasu, meithrin cyfeillgarwch a chymryd rhan mewn amrediad o weithgareddau.

Mae gwasanaethau dydd yn annog pobl i fynd allan yn eu cymuned gartref a chymysgu ag eraill, gan helpu i leihau arwahanrwydd ac unigedd. Fel arfer bydd y teithio i’r ganolfan ddydd ac oddi yno yn cael ei drefnu fel rhan o’r gwasanaeth.

Mae rhai gwasanaethau dydd hefyd yn darparu gwasanaethau gofal ac iechyd personol, er enghraifft, baddo a thorri ewinedd.

I bwy mae gwasanaethau dydd?

Gall gwasanaethau dydd gael eu darparu ar eu pen eu hun neu fel rhan o becyn cyffredinol o ofal i bobl ag anghenion gofal a chymorth.

Gallai hyn gynnwys:

  • pobl hŷn, gan gynnwys y sawl â dementia
  • pobl ag anableddau dysgu
  • pobl ag anableddau corfforol a synhwyraidd
  • pobl ag anghenion iechyd meddwl

Mathau o wasanaethau dydd

Bydd y math o wasanaethau dydd rydych chi’n eu derbyn yn amrywio yn ôl eich cynllun gofal a chymorth a’r hyn sydd ar gael yn ardal eich awdurdod lleol.

 Gallai hyn gynnwys:

Mae’n bosib y bydd y sawl ag anghenion lefel uchel yn gallu derbyn cymorth ar sail unigol.

Trefnu gwasanaethau dydd neu weithgareddau dydd

Os nad ydych chi’n derbyn cymorth oddi wrth y gwasanaethau cymdeithasol ar hyn o bryd, y cam cyntaf yw cysylltu â’ch cyngor lleol a gofyn am asesiad o’ch anghenion gofal a chymorth.

Yn ystod yr asesiad, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n dweud wrth y gweithiwr cymdeithasol beth rydych chi’n dymuno ei wneud, er enghraifft, dysgu coginio, mynd allan a chwrdd â ffrindiau newydd neu fynd i glwb cinio.

Os ydych chi’n edrych ar ôl rhywun yn ogystal â chynnig newid golygfa a chyfleoedd cymdeithasol i bobl ag anghenion cymorth, mae gwasanaethau dydd hefyd yn gallu cynnig llinell fywyd i ofalwyr sydd angen seibiant o’u rôl ofalu.

Cysylltwch â’ch cyngor lleol a gofynwch am asesiad gofalwr.

Talu am wasanaethau dydd

Mae tâl yn cael ei godi am wasanaethau dydd. Gofynnir i chi asesiad ariannol i bennu faint dylech chi ei dalu.

Diweddariad diwethaf: 27/04/2023