skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Mae’n berffaith normal cael teimladau negyddol o bryd i’w gilydd. Mae llawer ohonon ni efallai’n dymuno bod ein bywydau ni wedi troi allan yn wahanol neu ein bod ni wedi gwneud dewisiadau gwahanol.

Y rhan fwyaf o’r amser, rydym ni’n delio â throeon yr yrfa a’n hemosiynau – y pethau sy’n peri rhwystredigaeth, pryder, cenfigen, hyd yn oed dicter – ac yn symud yn ein blaen.

Ond weithiau mae teimladau anhapusrwydd yn gallu cynyddu nes eu bod yn bygwth eich gorlethu. Pan fydd hyn yn digwydd, mae’n gallu effeithio ar eich lles emosiynol cymaint eich bod chi’n methu meddwl yn glir neu hyd yn oed weithredu’n briodol.

Os ydych chi’n edrych ar ôl rhywun, mae’n bwysig edrych ar ôl eich lles emosiynol eich hunan hefyd. 

Hybu’ch hwyliau

Os ydych chi’n teimlo’n isel heb unrhyw reswm amlwg, efallai ei bod hi’n bryd gwneud rhai newidiadau i’ch ffordd o fyw, er enghraifft, cyflwyno mwy o weithgarwch corfforol i mewn i’ch bywyd.

Mae helpu pobl eraill yn gwneud i ni deimlo’n dda hefyd, felly os oes gennych chi amser i sbario, beth am ystyried gwirfoddoli neu efallai hoffech chi astudio rhywbeth newydd.

Yn aml dim ond mynd allan ac o gwmpas y lle sydd angen i wella’ch hwyliau.

Siarad â rhywun

Weithiau mae’n anodd siarad â phobl sy’n agos atom ni. Os ydych chi’n anhapus am rywbeth neu’n teimlo’n ynysig neu’n unig beth am siarad â rhywun sydd wedi ei hyfforddi i wrando?

Mae’r Samariaid (Saesneg yn unig) yno 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. Nid ystyried hunanladdiad yw’r mwyafrif o’r bobl sy’n eu ffonio.

Cwnsela

Mae Cwnsela yn rhoi’r cyfle i chi siarad am eich problemau a’ch teimladau yn gyfrinachol. Bydd cwnselwr hyfforddedig yn gwrando arnoch chi ac yn eich helpu i ddeall eich hunan yn well a delio ag unrhyw feddyliau a theimladau negyddol sydd gennych chi’n well. Ni fydd yn dweud wrthych chi beth i’w wneud ond yn eich helpu i ddod o hyd i’ch ffordd eich hun ymlaen.

Cyn-filwyr

Mae Veterans Wales (Saesneg yn unig) yn cynnig cymorth arbenigol i gyn-filwyr sy’n dioddef problemau iechyd meddwl sy’n gysylltiedig â’u gwasanaeth, er enghraifft, Syndrôm Straen Wedi Trawma.

Grwpiau cymorth

Bydd grwpiau cymorth efallai’n cwrdd wyneb yn wyneb neu’n bodoli ar-lein yn unig; ond yr hyn sy’n bwysig yw bod yr aelodau’n deall ac yn cefnogi ei gilydd, ac yn rhannu gwybodaeth a chyngor.

Os ydych chi’n edrych ar ôl rhywun, beth am ddarganfod a oes canolfan gofalwyr neu grŵp cymorth yn eich ardal chi?

Help gan lyfrau

Mae llawer o lyfrau hunangymorth ar gael; ond mae ansawdd (a chywirdeb) y cyngor maen nhw’n ei gynnig yn gallu amrywio’n fawr iawn.

Mae Darllen yn Well yn helpu pobl â phroblemau emosiynol ysgafn i gymedrol. Y syniad yw bod meddyg teulu neu weithiwr proffesiynol arall (seicolegydd neu gynghorydd efallai) yn argymell llyfr maen nhw'n meddwl fydd o gymorth i chi. Yna gallwch chi fenthyg y llyfr hwn o unrhyw lyfrgell gangen yng Nghymru yn rhad ac am ddim (neu gallwch chi brynu eich copi eich hun).

Diweddariad diwethaf: 03/04/2023